ประกันคุณภาพการศึกษา

ปี 2561

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 557 KB. ดาวน์โหลด

ปี 2560

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 1 MB. ดาวน์โหลด
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 345 KB. ดาวน์โหลด

ปี 2559

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 377 KB. ดาวน์โหลด

ปี 2558

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฎิบัติราชการ คณะ ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 345 KB. ดาวน์โหลด

ปี 2557

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 1.8 MB ดาวน์โหลด

ปี 2556

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2556 3 MB. ดาวน์โหลด
2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ธุรกิจ) 2.1 MB. ดาวน์โหลด
3 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ออกแบบ) 2.1 MB. ดาวน์โหลด
4 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (นิเทศ) 1.9 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2555

#ไฟล์ขนาด
1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอน ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 3.3 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2554

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554 3 MB. ดาวน์โหลด
2 สรุปคําของบประมาณรายจ่ายจากเงิน โครงการพิเศษ ประจําปี พ.ศ.2554 3.1 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2552

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2552 ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 9.9 MB. ดาวน์โหลด
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 5.7 MB ดาวน์โหลด

ปี 2551

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2551 ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 8.8 MB. ดาวน์โหลด
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 13.9 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2550

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2550 ที่เป็นรายงานการประเมิณตนเอง 9.7 MB. ดาวน์โหลด
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 17 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2549

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2549 9 MB. ดาวน์โหลด
2 รายงานประเมินตนเอง 2549 2.3 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2548

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2548 913 KB. ดาวน์โหลด
2 รายงานประเมินตนเอง 2548 2 MB. ดาวน์โหลด

ปี 2562

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 N/A VIEW