ประกันคุณภาพการศึกษา

ปี 2561

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 557KB VIEW

ปี 2560

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 1MB VIEW
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 345KB VIEW

ปี 2559

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 377KB VIEW

ปี 2558

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฎิบัติราชการ คณะ ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 345KB VIEW

ปี 2557

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 1.8MB VIEW

ปี 2556

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2556 3MB VIEW
2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ธุรกิจ) 2.1MB VIEW
3 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ออกแบบ) 2.1MB VIEW
4 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (นิเทศ) 1.9MB VIEW

ปี 2555

#ไฟล์ขนาด
1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอน ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 3.3MB VIEW

ปี 2554

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554 3MB VIEW
2 สรุปคําของบประมาณรายจ่ายจากเงิน โครงการพิเศษ ประจําปี พ.ศ.2554 3.1MB VIEW

ปี 2552

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2552 ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 9.9MB VIEW
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 5.7MB VIEW

ปี 2551

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2551 ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 8.8MB VIEW
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 13.9MB VIEW

ปี 2550

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2550 ที่เป็นรายงานการประเมิณตนเอง 9.7MB VIEW
2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 17MB VIEW

ปี 2549

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2549 9MB VIEW
2 รายงานประเมินตนเอง 2549 2.3MB VIEW

ปี 2548

#ไฟล์ขนาด
1 รายงานประจำปี 2548 913KB VIEW
2 รายงานประเมินตนเอง 2548 2MB VIEW

ปี 2562

#ไฟล์ขนาด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 N/A VIEW