ผลงานวิชาการและวิจัย

งานวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

1. โครงการวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีต่อรูปแบบการรายงานข่าวช่วงเช้า ระหว่างสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชน

ชื่อผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ อาจารย์อรอวรรณ ประพฤติดี

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553

2. โครงการวิจัย : การเรียนรู้เคมีจากการเล่มเกม

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นายณฐวร ตันเจริญ

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553

3. โครงการวิจัย : การค้นพบความรู้การท่องเที่ยวไทยจากข้อความแสดงความคิดเห็นออนไลน์

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์วิศิษฏ์ วงษ์วิไลวารินทร์

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

4. โครงการวิจัย : การศึกษาถึงการเรียรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ของรักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นัสยา ปาติยเสวี

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

5. โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

6. โครงการวิจัย : การพัฒนาห้องนิทรรศการออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

7. โครงการวิจัย : ศึกษาการจัดตัวอักษณเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนจอโทรทัศน์ในระบบ High-Definition Screen

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

8. โครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการออกแบบนิตยสารเพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับโครงการฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสารของนักศึกษา

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

9. โครงการวิจัย : สถานภาพของความรู้ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

10. โครงการวิจัย : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านบัญชีและการเงิน (ERP) ของกิจการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครร

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ อาจารย์พรยศ มณีโชติปิติ

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

11. โครงการวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

12. โครงการวิจัย : ปัจจัยและแนวโน้มการใช้กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบบันทึกวีดิทัศน์ (Video-DSLR) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

13. โครงการวิจัย : การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกับชาวต่างชาติโดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพ

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

14. โครงการวิจัย : พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

15. โครงการวิจัย : การศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

16. โครงการวิจัย : การสร้างสรรค์ Characters และพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุสำหรับใช้ในภาพยนตร์ Stop Motion (ทุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

17. โครงการวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเกมการเรียนรู้บนอุปกรณ์พกพาสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์สงครามไทย

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ธันยา นวลละออง

ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2558