กฏระเบียบและข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 178 KB. ดาวน์โหลด
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (17 สิงหาคม 2561) 100 KB. ดาวน์โหลด
3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 279 KB. ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534 131 KB. ดาวน์โหลด
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540 87 KB. ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535 83 KB. ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 90 KB. ดาวน์โหลด

ประกาศ

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง 105 KB. ดาวน์โหลด
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 89 KB. ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 4.4 MB. ดูรายละเอียด
4 คู่มือการเสนอขอรับทุนการวิจัยและสร้างสรรค์ (สิงหาคม2561) 15 MB. ดาวน์โหลด