กฏระเบียบและข้อบังคับ

ภาษาอังกฤษ

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (17 สิงหาคม 2561) N/A VIEW
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร N/A VIEW

หอพัก

#ไฟล์ขนาด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534 131 KB. ดาวน์โหลด

วินัยนักศึกษา และการแต่งกาย

#ไฟล์ขนาด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 N/A VIEW
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535 N/A VIEW
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540 N/A VIEW

ค่าธรรมเนียม

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง 105 KB. ดาวน์โหลด
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 89 KB. ดาวน์โหลด