คำถามยอดฮิต

Last Update : May 10, 2017

ในแต่ละชั้นปี แต่ละสาขาจะมีวิชาเรียนที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาได้ที่เอกสารหลักสูตรของแต่ละสาขา แต่ละวิชาเอกได้ที่เมนู “หลักสูตรการศึกษา” ที่เว็บไซต์คณะในเมนู “หลักสูตรการศึกษา”

ในแต่ละสาขา แต่ละเอกมีความพิเศษแตกต่างกัน แต่ลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือ การบูรณาการความรู้หลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่น ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะและการออกแบบ จะได้รับการผสมเข้ากับทุกศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่อยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนว่าผู้ที่สนใจศึกษาจะต้องมีใจที่เปิดกว้างพร้อมรับการเรียนรู้ในหลายๆ ศาสตร์ความรู้

หนักแน่นอน! แต่สิ่งที่จะได้กลับมา คือศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ เพราะที่คณะเชื่อว่า การฝึกหนัก จะทำให้เราเก่งและเชี่ยวชาญ

A. โครงการโควตาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปี รายละเอียดที่ //www.quota.su.ac.th/
B. ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) รายละเอียดที่ //a.cupt.net/admissions.php
C. โครงการรับพิเศษของคณะวิชา ซึ่งโครงการนี้บางปีจะเปิดรับ บางปีจะไม่เปิดรับ เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างจากจำนวนของนักศึกษาในระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) เป็นเงื่อนไขในการพิจารณา รายละเอียดติดตามได้ที่สื่อออนไลน์ของคณะวิชา

คำถามสัมภาษณ์ คณาจารย์ของคณะผู้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ในประเด็นที่ตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสมของนักศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะเข้าศึกษาเป็นสำคัญ คำถาม เช่น ทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้? มีพื้นฐาน หรืออะไรบ้างที่บอกว่าเราเหมาะสมที่จะเรียนสาขานี้ อยากจบไปทำงานอะไร?

A. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาที่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ ได้แก่
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-3

B. City campus เมืองทองธานี ในบริเวณเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 4
สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

A. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดินทางโดยรถตู้โดยสาร
• เส้นทาง รถตู้ หมอชิต2 ไปเพชรบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบฯ (ศึกษารายละเอียด) • เส้นทาง รถตู้ สายใต้เก่า (ปิ่นเกล้า) ไปเพชรบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบฯ (ศึกษารายละเอียด) • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ตรวจสอบเส้้นทางผ่าน Google Map)

B. City Campus เมืองทองธานี
เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก. : สถานที่ให้บริการรถสาธารณะตั้งอยู่บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์ ตรงข้ามอาคารอิมแพ็ค อารีน่า
จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง แยกวิภาวดีรังสิต
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 59, 95 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 13, 19
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 52 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 29
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 59, 95, 150 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 13

จากถนนปากเกร็ด
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 33, 90, 367, และ 359
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 32, 33, 51, 90, 104 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 56 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษเลขที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 52, 150, 356 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 150, 356, และ 166

คณะวิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมกว่า 400 เครื่อง ห้องสตูดิโอ จำนวน 3 ห้อง ห้องบันทึกเสียงจำนวน 2 ห้อง ห้องจัดรายการวิทยุ จำนวน 2 ห้อง กล้องถ่ายภาพกว่า 80 เครื่อง พร้อมการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ

หอพักมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยมีคณาจารย์ประจำหอพักอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หอพักมหาวิทยาลัยปิดเวลา 23.00 น. และเปิด 06.00 น. มีเจ้าหน้าที่ประจำการคอยตรวจตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ จึงเชื่อมั่นในมาตราการดูแลความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

A. ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นแบบเหมาจ่ายแยกตามสาขา ดังนี้
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบค่าเทอม 35,000 บาท/เทอม
สาขานิเทศศาสตร์ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม

B. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย4,000 บาท/เทอม
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ200บาท/ปี
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา1,000 บาท (เฉพาะแรกเข้า)

C. ค่าหอพักมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทุกคนพักในหอพักมหาวิทยาลัย)
ค่าบำรุงหอพัก (หอพัก 2-6)4,500 บาท/เทอม
ค่าบำรุงหอพัก (หอพัก 1)3,600 บาท/เทอม
ค่าน้ำค่าไฟตามการใช้งาน

1. ทุนเรียนดีของคณะ มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงที่สุดในแต่ละภาคเรียน แต่ละวิชาเอก แยกเป็นแต่ละชั้นปี โดยจะได้รับทุนตามค่าเทอมเหมาจ่ายที่นักศึกษาสังกัด แต่ละภาคเรียน จะมีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 32 คน มูลค่าเงินทุน 1,120,000 ต่อเทอม
2. ทุนนักศึกษาช่วยสอนของคณะฯ ภาคเรียนละ 6,000 บาท
3. ทุนการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
4. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา