แนะนำวารสาร
วัตถุประสงค์
                      1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของอาจารย์
                           นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

                      2) เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมส่วนรวม
                           และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง

                      3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

เจ้าของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ วารสารไอซีทีศิลปากร
ที่ปรึกษา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ
รองบรรณาธิการ อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม คลี่ฉายา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ มาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.สุภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สันติธร ภูริภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร
อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด
อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร
อาจารย์โกวิท มีบุญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวอภิพร สินเหลือ
การเผยแพร่
จัดทำ 2 ฉบับต่อปี โดยมอบให้ห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษาในประเทศ
และจำหน่ายให้หน่วยงานและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
http://ict.su.ac.th/journal/e-jr.php

นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารไอซีทีศิลปากร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

หลักการพิจารณาบทความ
ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือเป็นบทวิจารณ์หนังสือ
ที่เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น
โดยเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยเป็นการประเมินแบบ Double-Blinded และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ


บทความทุกเรื่องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความที่ปรากฏ
ในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาเป็นของผู้เขียน
หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว


บทความที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
ผู้ใดจะทำการคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ
ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือเป็นบทวิจารณ์หนังสือ
ที่เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น


การเตรียมต้นฉบับ สำหรับตีพิมพ์ใน
“วารสารไอซีทีศิลปากร”


1. การเตรียมต้นฉบับ   2. การส่งต้นฉบับ   3. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  
4. การสมัครสมาชิกวารสาร   5. การติดต่อสอบถาม

ดาวน์โหลดคู่มือ   ฟอนท์สำหรับต้นฉบับ
สมัครสมาชิกวารสาร
หากท่านประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกวารสารไอซีทีศิลปากร
โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกและส่งมาที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์ประสานงานบางรัก อาคารลานจอดรถชั้น 8 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์/โทรสาร 02-233-4995

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
ติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารไอซีที ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์ประสานงานบางรัก ชั้น 8 อาคารลานจอดรถ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2233-4995-7
    โทรศัพท์มือถือ 08-7334-7334

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร