สื่อโต้ตอบส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย (POPULAT VOTE #1 WEB& INTERACTIVE PROGRAM)

August 9, 2015 | 7 years ago


สื่อโต้ตอบส่งเสริมการอนุรักษณ์ป่าไม้ โดยใช้เซเซอร์ Kinect เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในการควบคุมทิศทางของวัตถุ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีในอานาคต โดยเริ่มจากการพื้นฐานการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า เด็กๆสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนวงจรชีวิตของพืช ที่มีการอ้างอิงตามบทเรียน เพื่อให้เด็กๆทำความเข้าใจได้ง่าย และสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของต้นไม้ ที่ปลูกภายในสื่อจากนั้นจึงเชื่อมโยงสู่การปลูกต้นไม้จริง โดยมีการมอบเมล็ดพันธ์พืชต่างๆ เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงไปถึงการสร้างการเรียนรู้ที่ดีในครอบครัว ควบคู่กับการดูแลต้นไม้ภายในสื่ออย่างสม่ำเสมอทั้งของตนเองและของเพื่อนๆ เพื่อนำไปสู่การมีจิตสาธารณะที่ดี