แก้วน้ำ

August 12, 2012 | 10 years ago


Behind the Scene "ผลงานส่งประกวดโครงการจิตสำนึกรักเม­ืองไทย" 


"ทีมปลาวาฬ"คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกโฆษณา 2012

Director ธันย์สิตา ทิพยจารุพงศ์ 
Asst. Director ตีระนา ปรีชามาตย์ 13530386 
Producer ธันย์ชนก พูนสวัสดิ์ 13530407 
Art Director ชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์ 13530341 
DOP ธนภัทร์ ปฐมโยธิน 13530393 
Editor ธนิตา ลีลารังสรรค์ 13530402 
Prop Master ตีรณา กังวานเกียรติชัย 13530385 
Casting ฉันทชา อดิลักษณ์ 13530335 
Stylist / Wardrobe ทิติยา จันตะเภา 13530389