ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร