ผลงานบริการวิชาการ

ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

โครงการบริการวิชาการ : โครงการบริการวิชาการ Thai Beverage-eisa ระยะที่ 2
แหล่งทุน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
ประจำปีงบประมาณ : 2567
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย MPlus” รุ่นที่ 3
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2567
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” รุ่นที่ 12 
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2567
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ขั้นสูง ด้วย AMOS” รุ่นที่ 4
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2567
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย SmartPLS” รุ่นที่ 2
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2567
โครงการบริการวิชาการ : โครงการบริการวิชาการ Thai Beverage-eisa พ.ศ.2566
แหล่งทุน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจด้านแอนิเมชัน
แหล่งทุน : เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา ในงาน Thailand Board Game Show 2022 
แหล่งทุน : เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธันยา นวลละออง
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการ Silpakorn International Exchange 2022 (ICT)
แหล่งทุน : เงินรายได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการเวิร์กชอปการสร้างเพจการขายผลงาน NFT ของตนเอง สำหรับนำไปใช้ Metaverse (NFT Sell Pages for Metaverse Workshop)
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน – แผ่นดิน(วิจัย)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของปัจจัยการผลิตและและพัฒนาการศึกษาของห้องเรียนชุมชน CEO Farmers
แหล่งทุน : วัดศรีชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ทีมงานโครงการ : อาจารย์ ดร.สังกมา สารวัตร / อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี / อาจารย์ถิรจิต แสนพล
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย MPlus” รุ่นที่ 2
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” รุ่นที่ 11
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” รุ่นที่ 10
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย SmartPLS” รุ่นที่ 1
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2566
โครงการบริการวิชาการ : โครงการ Creative Young Designers ประจำปีการศึกษา 2564
แหล่งทุน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
ประจำปีงบประมาณ : 2565
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ขั้นสูงด้วย AMOS (SEM: Advanced Topics with AMOS)” รุ่นที่ 3
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2565
โครงการบริการวิชาการ :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” รุ่นที่ 9
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2565
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย MpLus” รุ่นที่ 1
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2565
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: หลักสูตร “Data Analysis with Excel and SPSS” รุ่นที่ 2
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2565
โครงการบริการวิชาการ : โครงการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน ภาคกลาง หัวข้อ “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่น เต็มปอด”
แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ยุวบูรณ์ ธำรงสมบัติกุล
ประจำปีงบประมาณ : 2564
โครงการบริการวิชาการ : โครงการภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมงานโครงการ : อาจารย์สุภาพร หนูก้าน / อาจารย์ ดร.สังกมา สารวัตร
ประจำปีงบประมาณ : 2564
โครงการบริการวิชาการ :โครงการพัฒนาเครือข่าย Digtal Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2564
แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
ประจำปีงบประมาณ : 2564
โครงการบริการวิชาการ : โครงการติดตามประเมินผลโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2564
โครงการบริการวิชาการ : โครงการผลิตสื่อคลิปวิดิทัศน์ สัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติในโครงการครบรอบ 77 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งทุน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีมงานโครงการ : ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์ (หัวหน้า) /ผศ.อริน เจีย จันทร์พงษ์ / อ.ศาสวัต บุญศรี / อ.อรรณนพ ชินตะวัน / อ.ญาณิน พงษ์สุวรรณ
ประจำปีงบประมาณ : 2563
โครงการบริการวิชาการ :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: หลักสูตร “Data Analysis with Excel and SPSS” รุ่นที่ 1
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ทีมงานโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2563
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ขั้นสูงด้วย AMOS (SEM: Advanced Topics with AMOS)” รุ่นที่ 2
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ทีมงานโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2563
โครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” รุ่นที่ 8
แหล่งทุน : ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ทีมงานโครงการ : ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ประจำปีงบประมาณ : 2563
โครงการบริการวิชาการ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านทาง Interactive Learning – เกม New Horizons ภายใต้โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ทีมงานโครงการ : อ.พรยศ มณีโชติปีติ
ประจำปีงบประมาณ : 2563
โครงการบริการวิชาการ : โครงการร่วมดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ประจำปี 2562
แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ทีมงานโครงการ : ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
ประจำปีงบประมาณ : 2562
โครงการบริการวิชาการ : โครงการร่วมดำเนินการจัดการประกวด Egat Animation Awarde 2019 เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ “50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟ้ฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ทีมงานโครงการ : ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
ประจำปีงบประมาณ : 2562
โครงการบริการวิชาการ : โครงการวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ทีมงานโครงการ : อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ
ประจำปีงบประมาณ : 2561
โครงการบริการวิชาการ : โครงการร่วมดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ประจำปี 2561
แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ทีมงานโครงการ : ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
ประจำปีงบประมาณ : 2561
โครงการบริการวิชาการ : โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ทีมงานโครงการ : อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
ประจำปีงบประมาณ : 2561
โครงการบริการวิชาการ : โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น-มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งทุน : ธนาคารออมสิน
ทีมงานโครงการ : อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
ประจำปีงบประมาณ : 2561