หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

Digital Technology for Business

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

Bachelor of Sciences Program in Digital Technology for Business.

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)

Bachelor of Sciences (Digital Technology for Business)

DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในเชิงธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมองค์กรธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1

ศึกษาวิชาทั่วไปการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ และวิชาบัญชี รวมถึง โปรแกรมเบื้องต้นของพื้นฐานธุรกิจ

ชั้นปีที่ 2

เน้นในส่วนการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3

ศึกษาการทำสื่อผสม การออกแบบต่างๆและต่อยอดการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพือธุรกิจ

ชั้นปีที่ 4

ศึกษาเจาะลึกถึงตลาดผู้บริโภค การทำสื่อต่างๆเพื่อออกสู่ตลาด การเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ ทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อการต่อยอดให้จุลนิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น