ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับหน่วยงานต่างประเทศ

ระหว่างปี คศ.2017 – 2023

ลำดับที่ 

หน่วยงานที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ประเภทข้อตกลง

ประเทศ

1
UNIVERSITY OF CANTERBURY (UC)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
นิวซีแลนด์
2
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
LETTER OF COLLABORATION(LOC)
มาเลเซีย
3
TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ญี่ปุ่น
4
Nguyen Tat Thanh University 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
เวียดนาม
5
Auckland University of Technology 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ญี่ปุ่น
6
Denpa Educational Institutions 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ญี่ปุ่น
7
Multimedia University (MMU) /UNIVERSITI TELEKOM SDN BHD (UTSB)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
มาเลเซีย
8
Universiti Sains Malaysia (USM) 
MEMORANDUM OF AGREEMENT
มาเลเซีย