ทุนและเงินยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          – กรอ. เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ สามารถยื่นกู้ กรอ. โดยไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

          – กยศ. มีข้อจำกัดรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทุนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          – ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมสูงสุด : ประจำภาคการศึกษา  (จำนวนเงินเท่ากับจำนวนค่าลงทะเบียนเรียนของแต่ละสาขาวิชาในเทอมนั้นๆ)

            มีประมาณ 25 ทุน ต่อเทอม

          – ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ประจำภาคการศึกษา  (TA เทอมละ 6,000 บาท)

          – ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

  ทุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ทุนภูมิพลประเภทเรียนดี

          – ทุนภูมิพลประเภทส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

          – ทุนส่งเสริมประเภทความสามารถพิเศษ

 ทุนจากหน่วยงานภายนอก

         – Sharing The Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี