ปรัชญาการศึกษา

FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกิดขึ้นบนฐานความคิดเรื่องการผสมผสานของศาสตร์ทางศิลปะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ ออกแบบการผลิตชิ้นงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง ธุรกิจ และสาธารณะคณะเราเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้“คิดได้ ทำได้” จึงมุ่งเน้นการสอนแบบลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร ที่วิเคราะห์เชิงลึกสาระบันเทิง หรือ บันเทิงงานสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการตลาด ตลอดจนงานออกแบบที่ใช้ไอที เพื่อการพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ ทั้งหมดคือส่วนผสมของศาสตร์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กลายมาเป็นหลักสูตร 3 สาขาได้แก่

สาขาไอทีธุรกิจ  (DIGITAL TECHNOLOGY FOR  BUSINESS)

สาขาไอทีออกแบบ (DIGITAL TECHNOLOGY FOR DESIGN)

สาขานิเทศศาสตร์ (COMMUNICATION ARTS)

นี่คือเราคณะไอซีทีศิลปากร ในฐานะผู้ผลิตนักสร้างสรรค์และนักสื่อสารในศตวรรษที่ 21

 

Untitled-1-01