เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

        ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญใน การผลิตบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะความคิดสรา้งสรรค์เพื่อเป็น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจผลิตบัณฑิตจากพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านศิลปะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ ในระดับแนวหน้า ของประเทศไทย

      มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่ง ในภูมิภาคตะวันตก อันจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนหนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ โดยในเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์

VISION

        เป็นคณะวิชาชั้นนำแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หลักสูตร

CURRICULUM

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

     1. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (Digital Technology for Business)
     2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (Digital Technology for Design)
            2.1 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (Animation)
            2.2 วิชาเอกการออกแบบเกม (Game)
            2.3 วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (Interactive Application)

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

     1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
            1.1 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
            1.2 วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ (Business Communication)
            1.3 วิชาเอกภาพยนตร์ (Film)