ผลงานวิชาการและวิจัย

งานวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

โครงการวิจัย : การศึกษาการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 29 ของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย : ผศ. อริน เจียจันทร์พงศ์ 
ปีที่แล้วเสร็จ : อยู่ในช่วงดำเนินการ
หนังสือ :  เรื่อง  “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร”
ชื่อผู้วิจัย : ผศ. ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
ปีที่แล้วเสร็จ : อยู่ในช่วงดำเนินการ
หนังสือ :  เรื่อง “สิ่งล่องหนเห็นได้ในภาพยนตร์ (Visible Invisible in Cinema)” 
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน
ปีที่แล้วเสร็จ : อยู่ในช่วงดำเนินการ
โครงการวิจัย : การออกแบบเกมดิจิทัลที่ตอบสนองรูปแบบการเล่นเกมของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ
ปีที่แล้วเสร็จ : มิถุนายน 2565
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ : การพัฒนาแนวคิดการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านงานศิลปะเทคนิคซิลค์สกรีน:ทวิลักษณ์แห่งความสมดุล
ชื่อผู้วิจัย : รศ. ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ปีที่แล้วเสร็จ : พฤษภาคม 2565
โครงการวิจัย : การศึกษาการจัดจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในช่องทาง Over The Top (OTT)
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์  
ปีที่แล้วเสร็จ : ธันวาคม 2565
โครงการวิจัย : การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR) เพื่อการดำเนินการที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : ผศ. ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
ปีที่แล้วเสร็จ : ธันวาคม 2564
โครงการวิจัย : อิทธิพลของเสรีภาพสื่อมวลชนต่อการคอร์รัปชันในสังคมไทย
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วัชระ จิรฐิติกาลกิจ
ปีที่แล้วเสร็จ : ธันวาคม 2564
โครงการวิจัย : สี่ทศวรรษกับสถานะการไร้ซึ่งตัวตนของผู้ลี้ภัยในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือน
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
ปีที่แล้วเสร็จ : มีนาคม 2565    
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ : ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น เรื่อง “Youth Wind”
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ
ปีที่แล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ 2564
โครงการวิจัย : เทคนิคความจริงเสริมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : มิถุนายน 2564
โครงการวิจัย : การออกแบบเลขศิลป์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน: กรณีศึกษา โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ดร.กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ
ปีที่แล้วเสร็จ : มกราคม 2564
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ : โครงการขอทุนสร้างสรรค์ศิลปะชุด “ปริศนาธรรมร่วมสมัย”
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ขจรพล หิรัญโชติไพศาล
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2564
โครงการวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเกมการเรียนรู้บนอุปกรณ์พกพาสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์สงครามไทย
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธันยา นวลละออง
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2558
โครงการวิจัย : การสร้างสรรค์ Characters และพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุสำหรับใช้ในภาพยนตร์ Stop Motion (ทุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : การศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกับชาวต่างชาติโดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพ
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : ปัจจัยและแนวโน้มการใช้กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบบันทึกวีดิทัศน์ (Video-DSLR) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านบัญชีและการเงิน (ERP) ของกิจการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ / อาจารย์พรยศ มณีโชติปิติ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : สถานภาพของความรู้ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : ศึกษาการจัดตัวอักษณเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนจอโทรทัศน์ในระบบ High-Definition Screen
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการออกแบบนิตยสารเพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับโครงการฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสารของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : การพัฒนาห้องนิทรรศการออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี / อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : การศึกษาถึงการเรียรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ของรักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นัสยา ปาติยเสวี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : การค้นพบความรู้การท่องเที่ยวไทยจากข้อความแสดงความคิดเห็นออนไลน์
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์วิศิษฏ์ วงษ์วิไลวารินทร์
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555
โครงการวิจัย : กการเรียนรู้เคมีจากการเล่มเกม
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา / นายณฐวร ตันเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553
โครงการวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีต่อรูปแบบการรายงานข่าวช่วงเช้า ระหว่างสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชน
ชื่อผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช / อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ / อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553