header-01

ทรัพยากร

Facility

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ที่ตั้ง : อาคารบริหาร ชั้น 4

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 108 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

ที่ตั้ง : อาคารบริหาร ชั้น 4

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 51 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ที่ตั้ง : อาคารบริหาร ชั้น 5

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้น 2

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 40 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้น 2

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 30 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6

ที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ ชั้น 5

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 25 เครื่อง


ห้องสตูดิโอ 1

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1


ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง 1

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1


ห้องบันทึกเสียง

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1


ห้องจัดรายการวิทยุ

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1


กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำสำหรับให้บริการ

ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ที่ตั้ง : ชั้น 4

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

ที่ตั้ง : ชั้น 4

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง


 

ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช

ที่ตั้ง : ชั้น 2


ห้องสตูดิโอ 1

ที่ตั้ง : ชั้น 4


ห้องสตูดิโอ 2

ที่ตั้ง : ชั้น 4


ห้องบันทึกเสียง พากษ์เสียง จัดรายการ 1

ที่ตั้ง : ชั้น 3


ห้องบันทึกเสียง พากษ์เสียง จัดรายการ 2

ที่ตั้ง : ชั้น 3


กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำสำหรับให้บริการ