คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ

(22 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน)

ทีมบริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี)

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

บุคลากรประจำคณะฯ (วิทยาเขตซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี)