ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์