ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับหน่วยงานภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2560 – 2566

ลำดับที่ 

หน่วยงานที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ประเภทข้อตกลงความร่วมมือ

1
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโลกเสมือนจริง (CEA Virtual Production Lab)
2
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3
บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี,มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
6
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เกมไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
7
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อตกลงการปฏิบัติงานวิชาการ โครงการการติดตามประเมินผลโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน
8
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา
9
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง Immersive Media Lab หรือ IML SU
10
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : ในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
11
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : เรื่องการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
12
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
13
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง (Virtual Tank SIM)
14
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : ด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น