header-09

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ICT ศิลปากรมุ่งเน้นการสอนแบบลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร ที่วิเคราะห์เชิงลึกสาระบันเทิง หรือ บันเทิงงานสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการตลาด ตลอดจนงานออกแบบที่ใช้ไอที เพื่อการพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ ทั้งหมดคือส่วนผสมของศาสตร์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กลายมา เป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  (DIGITAL TECHNOLOGY FOR  BUSINESS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (DIGITAL TECHNOLOGY FOR DESIGN)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (COMMUNICATION ARTS)

A. ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นแบบเหมาจ่ายแยกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบค่าเทอม 35,000 บาท/เทอม
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม

B. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท/เทอม
ค่าธรรมเนียมพัฒนาภาษาอังกฤษ 500 บาท/เทอม
ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย 1,500 บาท (เฉพาะแรกเข้า ทำเรื่องขอคืนเมื่อจบการศึกษา)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เฉพาะแรกเข้า)

A. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาที่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ ได้แก่
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-3

B. City campus เมืองทองธานี ในบริเวณเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 4
สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS )  รายละเอียดที่  https://admission.su.ac.th/

A. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดินทางโดยรถตู้โดยสาร
• เส้นทาง รถตู้ หมอชิต2 ไปเพชรบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบฯ (ศึกษารายละเอียด) • เส้นทาง รถตู้ สายใต้เก่า (ปิ่นเกล้า) ไปเพชรบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบฯ (ศึกษารายละเอียด) • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ตรวจสอบเส้้นทางผ่าน Google Map)

B. City Campus เมืองทองธานี
เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก. : สถานที่ให้บริการรถสาธารณะตั้งอยู่บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์ ตรงข้ามอาคารอิมแพ็ค อารีน่า
จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง แยกวิภาวดีรังสิต
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 59, 95 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 13, 19
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 52 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 29
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 59, 95, 150 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 13

จากถนนปากเกร็ด
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 33, 90, 367, และ 359
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 32, 33, 51, 90, 104 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 56 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษเลขที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 52, 150, 356 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 150, 356, และ 166

หอพักมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยมีคณาจารย์ประจำหอพักอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หอพักมหาวิทยาลัยปิดเวลา 23.00 น. และเปิด 06.00 น. มีเจ้าหน้าที่ประจำการคอยตรวจตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ จึงเชื่อมั่นในมาตราการดูแลความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          กรอ. เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ สามารถยื่นกู้ กรอ. โดยไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

          กยศ. มีข้อจำกัดรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          ทุนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          – ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมสูงสุด : ประจำภาคการศึกษา  (จำนวนเงินเท่ากับจำนวนค่าลงทะเบียนเรียนของแต่ละสาขาวิชาในเทอมนั้นๆ)  มีประมาณ 25 ทุน ต่อเทอม

          – ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ประจำภาคการศึกษา  (TA เทอมละ 6,000 บาท)

          – ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

          ทุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ทุนภูมิพลประเภทเรียนดี

          – ทุนภูมิพลประเภทส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

          – ทุนส่งเสริมประเภทความสามารถพิเศษ

          ทุนจากหน่วยงานภายนอก

          – Sharing The Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี

โครงการพิเศษ หมายถึง หลักสูตรที่บริหารจัดการด้วยเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณแผ่นดิน ทุกหลักสูตรของคณะฯ เป็นโครงการพิเศษทุกหลักสูตร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ค่าหอพักมหาวิทยาลัย 
1. หอพัก 1 (หญิง) เข้าพักได้ 1-2 คนต่อห้อง
– ห้องพัดลม  3,600 บาทต่อเดือน / 14,400 ต่อภาคการศึกษา
2. หอพัก 2 (ชาย) เข้าพักได้ 1-4 คนต่อห้อง
– ห้องพัดลม  4,500 บาทต่อเดือน / 18,000 ต่อภาคการศึกษา
– ห้องปรับอากาศ 6,200 บาทต่อเดือน / 24,800 ต่อภาคการศึกษา
3. หอพัก 3-4 (หญิง) เข้าพักได้ 1-4 คนต่อห้อง
– ห้องพัดลม  4,500 บาทต่อเดือน / 18,000 ต่อภาคการศึกษา
4. หอพัก 5-6 (หญิง) เข้าพักได้ 1-4 คนต่อห้อง
– ห้องพัดลม  4,500 บาทต่อเดือน / 18,000 ต่อภาคการศึกษา
– ห้องปรับอากาศ 6,200 บาทต่อเดือน / 24,800 ต่อภาคการศึกษา
หมายเหตุ
– อัตราค่าธรรมเนียมต่อคน หารตามจำนวนผู้เข้าพัก
– นอกจากค่าธรรมเนียมหอพัก นักศึกษาทุกคนต้องชำระเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก 500 บาท
– ค่ามัดจำกุญแจ 50 บาท
– นักศึกษาชำระค่าไฟตามที่กำหนด

ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
ไม่มีหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่จะเช่าคอนโดบริเวณใกล้มหาวิทยาลัย