หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Communication Arts

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Communication Arts.

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

Bachelor of Arts (Communication Arts)

รายละเอียดวิชาเอกของสาขา

BUSINESS COMMUNICATION

     วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ ศึกษาหลักการสื่อสารการตลาดบริการ การตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ชั้นปีที่ 1

ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ หลักการสื่อสาร หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ สื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 2. อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 3. อธิบายหลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ได้
 4. หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ การสื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ
 5. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 6. ระบุความรู้พื้นฐานศิลปะไทยและสากลเพื่อการออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอในงานนิเทศศาสตร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 7. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 8. อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 9. แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต

ชั้นปีที่ 2

พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด การถ่ายภาพ การนำเสนอและจิตวิทยาการสื่อสาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ประยุกต์หลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์มาสร้างเนื้อหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอได้อย่างมีศิลปะ ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล
 1. ตีความความหมาย จับประเด็นสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้วิจารณญาณ รู้เท่าทันเนื้อหาในสื่อและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 3. อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค เชื่อมโยงกับการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณา และจิตวิทยาการสื่อสาร
 4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 6. ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 7. คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 8. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้

ชั้นปีที่ 3

การตลาดบริการ การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์ การสื่อสารเพื่อธุรกิจและสังคม กฏหมายและจรรยาบรรณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ประยุกต์หลักการทางการสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อเลือกแนวคิดและเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้
 2. ประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดกับกระบวนการทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
 3. ประยุกต์หลักการตลาดบริการ การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์และหลักการสื่อสารเพื่อธุรกิจและสังคม ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจได้
 4. วางแผนกระบวนการทำงานนิเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลได้อย่างมีศิลปะตามวัตถุประสงค์
 5. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
 6. ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและผู้ตาม กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและพร้อมรับฟังคำวิจารณ์
 7. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 8. แสดงทักษะและความสามารถในวิชาเอกของตนเอง

ชั้นปีที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. สร้างผลงานโฆษณา / การสื่อสารการตลาดโดยประยุกต์ใช้หลักการทางการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยเลือกเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ร่วมงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กร
 3. แสวงหาและปฏิบัติตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อปรับตัวในการทำงานในโลกยุคดิจิทัลโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

INTERGRATED
JOURNALISM
AND VISUAL MEDIA

      วิชาเอกวารสารศาสตร์บูรณาการและสื่อทัศน์ เน้นศึกษากระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งเชิงข่าว สารคดีและในรูปแบบของความบันเทิง กลยุทธ์การสื่อสาร และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ของผู้รับสารในยุคดิจิทัล

ชั้นปีที่ 1

ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ หลักการสื่อสาร หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ สื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 2. อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 3. อธิบายหลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ได้
 4. หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ การสื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ
 5. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 7. ระบุความรู้พื้นฐานศิลปะไทยและสากลเพื่อการออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอในงานนิเทศศาสตร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 8. อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 9. แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต

ชั้นปีที่ 2

พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด การถ่ายภาพ การนำเสนอและจิตวิทยาการสื่อสาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ประยุกต์หลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์มาสร้างเนื้อหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอได้อย่างมีศิลปะ ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล
 1. ตีความความหมาย จับประเด็นสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้วิจารณญาณ รู้เท่าทันเนื้อหาในสื่อและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. เชื่อมโยงทฤษฎีทางวารสารศาสตร์และทฤษฎีศิลปะเพื่อสื่อสารด้วยภาพเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อหาชี้นำสังคมและตอบสนองอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 3. มีทักษะการถ่ายภาพ ผลิตวิดีโอพื้นฐาน ผลิตสื่อเสียง และการคัดสรรข้อมูล
 4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 6. ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 7. คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 8. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้

ชั้นปีที่ 3

การเล่าเรื่องผ่านสื่อ การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย กลยุทธ์เนื้อหาดิจิทัล สุนทรียศาสตร์ในสื่อ กฏหมายและจรรยาบรรณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ผลิตสื่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดและทฤษฎีทางวารสารศาสตร์อย่างมีศิลปะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 2. ผลิตสื่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดการสื่อสารด้วยภาพอย่างมีศิลปะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 3. มีทักษะการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยประยุกต์หลักการเล่าเรื่อง สุนทรียศาสตร์ในสื่อและหลักการเล่าเรื่องผ่านสื่อ
 4. วางแผนกระบวนการทำงานนิเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลได้อย่างมีศิลปะตามวัตถุประสงค์
 5. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
 6. ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและผู้ตาม กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและพร้อมรับฟังคำวิจารณ์
 7. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 8. แสดงทักษะและความสามารถในวิชาเอกของตนเอง

ชั้นปีที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ผลิตผลงานสื่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดและทฤษฎีทางวารสารศาสตร์อย่างมีศิลปะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ร่วมงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กร
 3. แสวงหาและปฏิบัติตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อปรับตัวในการทำงานในโลกยุคดิจิทัลโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

FILM

      วิชาเอกภาพยนตร์ ศึกษาหลักการกระบวนการผลิต ประเภทของภาพยนตร์ที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล และสามารถผลิตผลงานที่แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละบุคคลได้ตามมาตรฐานของศาสตร์ในการทำภาพยนตร์

ชั้นปีที่ 1

ทฤษฎีนิเทศศาสตร์ หลักการสื่อสาร หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ สื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 2. อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 3. อธิบายหลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ได้
 4. หลักการวารสารศาสตร์และสื่อ หลักการทางภาพยนตร์ การสื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ
 5. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 7. ระบุความรู้พื้นฐานศิลปะไทยและสากลเพื่อการออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอในงานนิเทศศาสตร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 8. อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 9. แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต

ชั้นปีที่ 2

ทฤษฎีภาพยนตร์ การถ่ายภาพ การเขียนบท การวิจารณ์ การกำกับภาพยนตร์  กระบวนดิจิทัลในการผลิตภาพยนตร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ประยุกต์หลักการสื่อสารและทฤษฎีนิเทศศาสตร์มาสร้างเนื้อหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอได้อย่างมีศิลปะ ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล
 1. ตีความความหมาย จับประเด็นสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้วิจารณญาณ รู้เท่าทันเนื้อหาในสื่อและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. ประยุกต์ทฤษฎีทางภาพยนตร์และแนวคิดเชิงวิพากษ์เพื่อใช้วิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศในบริบทร่วมสมัยได้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 3. มีทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพ การเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์
 4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 6. ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 7. คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 8. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้

ชั้นปีที่ 3

การถ่ายทำภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ การจัดการธุรกิจภาพยนตร์ กฏหมายและจรรยาบรรณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ประยุกต์ทฤษฎีทางภาพยนตร์และแนวคิดเชิงวิพากษ์เพื่อผลิตผลงานภาพยนตร์อย่างมีศิลปะและมีความคิด สร้างสรรค์นำเสนอได้ตามวัตถุประสงค์ตอบสนองอุตสาหกรรมสื่อทั้งไทยและต่างประเทศ
 2. บริหารจัดการกระบวนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติตามแผนงานตรงเวลาตามกรอบงบประมาณ และแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
 3. มีทักษะการถ่ายทำภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์และการจัดการธุรกิจภาพยนตร์
 4. วางแผนกระบวนการทำงานนิเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัลได้อย่างมีศิลปะตามวัตถุประสงค์
 5. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
 6. ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและผู้ตาม กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและพร้อมรับฟังคำวิจารณ์
 7. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการส่งผลงานตามกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามกฎระเบียบขององค์กร ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 8. แสดงทักษะและความสามารถในวิชาเอกของตนเอง

ชั้นปีที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 1. ผลิตผลงานสื่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดและทฤษฎีทางวารสารศาสตร์อย่างมีศิลปะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ร่วมงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กร
 3. แสวงหาและปฏิบัติตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อปรับตัวในการทำงานในโลกยุคดิจิทัลโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม