หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Communication Arts

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Communication Arts.

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

Bachelor of Arts (Communication Arts)

COMMUNICATION ARTS

หลักสูตรมุ่งสร้างบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการของศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

ชั้นปีที่ 1

ศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นคนศิลปากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ และวิชาพื้นฐานของทุกวิชาเอก ก่อนที่จะเลือกเอกที่ตัวเองสนใจ

ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาเรียนในกลุ่มวิชาเอกของตัวเอง

ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาเรียนในกลุ่มวิชาเอกของตัวเอง

ชั้นปีที่ 4

จัดทำธีซิสหรือโครงการจุลนิพนธ์ มาตรฐานขั้นสูงก่อนจบการศึกษา สร้าง portfolio  เพื่อต่อยอดในการสมัครงานและทำงานจริง

BUSINESS COMMUNICATION

     วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ ศึกษาหลักการสื่อสารการตลาดบริการ การตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

INTERGRATED
JOURNALISM
AND VISUAL MEDIA

      วิชาเอกวารสารศาสตร์บูรณาการและสื่อทัศน์ เน้นศึกษากระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งเชิงข่าว สารคดีและในรูปแบบของความบันเทิง กลยุทธ์การสื่อสาร และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ของผู้รับสารในยุคดิจิทัล

FILM

      วิชาเอกภาพยนตร์ ศึกษาหลักการกระบวนการผลิต ประเภทของภาพยนตร์ที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล และสามารถผลิตผลงานที่แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละบุคคลได้ตามมาตรฐานของศาสตร์ในการทำภาพยนตร์