ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ศาสวัต บุญศรี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย