ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุนันทา พรายมี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร