ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์มาย ยินชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม