ข้อมูลบุคลากร

ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย