ข้อมูลบุคลากร

ผศ. ดร. ถิรจิต แสนพล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี