ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร