ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์บรรหาร แก้วลือ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น มมหาวิทยาลัยนานาชาติโอกินาวา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์