ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ชวนพ ชีวรัศมี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย