ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นฤชร สังขจันทร์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts Public Relation University of Colorado