ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Arts with Commendation Experimental Film PG Full Kingston University