ข้อมูลบุคลากร

นางสาวววรรณภาพร สีแดง

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี