ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร