ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.บริภัทร กิจจาบัญชา

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์