ข้อมูลบุคลากร

นายศรายุทธ ธิบดี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอน

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร