ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธันยา นวลละออง

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย