ข้อมูลบุคลากร

นายไตรรัตน์ สุ่มทอง

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง