ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ยุวบูรณ์ ธำรงสมบัติสกุล

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Master of Fine Art Computer Arts School of Visual Arts