ข้อมูลบุคลากร

ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ราชภัฏพระนคร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง