ข้อมูลบุคลากร

นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์