ข้อมูลบุคลากร

ผศ.มานพ เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร