ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวัฒนธรรม (อุตสาหกรรมวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์