ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์