ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุภาพร หนูก้าน

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ