ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปมหาบัณฑิต ศล.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร