ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วิทยา ทานะมัย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย