ข้อมูลบุคลากร

นายสิทธิชัย คำคง

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ