ข้อมูลบุคลากร

รศ.มัทนา เจริญวงศ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 2) การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย