ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

การศึกษา

บช.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พบ.ม. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา