ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อนุสรณ์ ศิริปิ่น

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร